Anpassade belysningslösningar & förtagsansvar

Genom att utforma belysningslösningar som är anpassade till människors behov och med minst möjliga miljöpåverkan, bidrar ateljé Lyktan till och tar ansvar för en hållbar utveckling i samhället i stort.

Vi ser arbetet med hållbarhet som en kontinuerlig process som är och förblir en naturlig del av vårt dagliga arbete. Att tydliggöra vårt engagemang för hållbarhet och hur vi bidrar till samhället ser vi som något helt grundläggande då vi fortsatt vill vara rätt positionerade i den alltmer krävande och växande belysningsmarknaden.

Människoorienterad utveckling & energieffektivitet

Våra belysningslösningar är framtagna utifrån ett helhetsperspektiv där människans behov är satta i fokus för att på så vis ge sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar. Vår tanke är att utforma kundunika lösningar som ger både biologiskt positiva effekter och en emotionell uppfyllelse. Vi skapar med vår gedigna belysningskunskap och vårt breda utbud innovativa, energieffektiva och hållbara produkter.

En av våra främsta prioriteringar är att öka energieffektiviteten för våra produkter. Detta gynnar miljön, men även användaren sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Med styrsystem, sensorkontrollerade armaturer och den senaste tekniken vad gäller LED, minskar vi energiförbrukningen och bidrar till en positiv klimatutveckling. Med hög kvalitet, lång drifttid och omfattande expertis inom ljusplanering, säkerställer vi att våra lösningar bidrar till en konsumtion på en hållbar nivå.

UN's central strategy

Agenda 2030

Agenda 2030 är FN: s centrala strategi för att uppnå en hållbar värld, vilken också inkluderar 17 globala mål för en hållbar utveckling. Ambitionen är att eliminera extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och skydda vår planet tillsammans med dess naturresurser. Det är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världen någonsin har kommit överens om. Det kräver enorma ansträngningar från alla aktörer i samhället för att uppnå de 17 målen, eftersom villkoren inte är juridiskt bindande. Ekonomisk tillväxt, liksom miljö- och social utveckling, behövs för att nå målen för hållbar utveckling, där både offentliga och privata initiativ uppmuntras. Utifrån de 17 globala målen så har vi på ateljé Lyktan identifierat fyra mål för en hållbar utveckling. Vi väljer att fokusera på de mål som vi har störst påverkan över och där vi helt enkelt kan bidra med mest.

No.7

Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomisk överkomlighet, tillförlitlighet, hållbar och modern energi för alla.

No.11

Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderade, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

No.12

Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa konsumtions- och produktionsmönster.

No.13

Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Vi strävar efter att uppnå långsiktiga mål inom våra fem identifierade fokusområden senast 2030. Samtliga områden är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom att arbeta med våra fokusområden i kombination med de fyra identifierade delmålen ur Agenda 2030 - stärker det våra möjligheter till att skapa en heltäckande hållbarhetsstrategi genom vilken vi kan vara med och göra skillnad.

Fokusområden

Respektive fokusområde inkluderar såväl realiserbara mål, handlingsplaner för att nå dessa samt en löpande kvartalsvis uppföljning av aktuella nyckeltal. →